☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Czwartek 23.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik

 

Pracą Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

 

Funkcję Dyrektora sprawuje Waldemar Rączkiewicz .

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i Starosty;
 3. realizowanie uchwał rady i zarządu powiatu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
 4. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Urzędu, środkami funduszy celowych (np. Funduszu Pracy), środkami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środkami z innych źródeł i ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie;
 5. podejmowanie niezbędnych czynności celem pozyskania środków finansowych
   z funduszy unijnych i innych źródeł;
 6. organizowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznej stosownie do obowiązujących przepisów;
 7. administrowanie i zarządzanie mieniem Urzędu przy zapewnieniu jego ochrony
   i należytego wykorzystania uwzględniając zasadę „należytej staranności”;
 8. zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym w zakresie upoważnień udzielonych  przez Starostę;
 9. wydawanie zarządzeń, decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów
  o postępowaniu administracyjnym - w ramach pisemnych  upoważnień udzielonych  przez Starostę - w zakresie zadań wykonywanych  przez Urząd na podstawie ustawy oraz załatwianie innych spraw w imieniu Starosty;
 10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu;
 11. wnioskowanie do Starosty o upoważnienie pracowników Urzędu do załatwiania spraw
  w jego imieniu;
 12. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie oraz wnioskowanie do Starosty
  w sprawie  powołania i odwołania Zastępcy Dyrektora;
 13. współpraca z Wojewodą, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, organami  samorządów lokalnych, Powiatową Radą Rynku Pracy;
 14. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 15.  koordynowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych;
 16. wykonywanie innych zadań i czynności wynikających z przepisów szczególnych oraz poleceń osób nadzorujących działalność Urzędu.

Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Działem Finansowo-Księgowym;
 2. Działem Ewidencji i Świadczeń oraz Informacji;
 3. Działem Administracyjno-Organizacyjnym;
 4. Samodzielnym stanowiskiem pracy – Radcą Prawnym;
 5. Samodzielnym stanowiskiem pracy – Specjalistą do spraw Informatyzacji Urzędu;
 6. Samodzielnym stanowiskiem pracy – Specjalistą do spraw kontroli aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i EURES.
Wytworzył:
Waldemar Rączkiewicz
Udostępnił:
Justyna Głuszczak
(2004-02-09 11:17:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Głuszczak
(2016-04-12 14:06:35)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X