☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Czwartek 23.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przygotowanie zawodowe dorosłych

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

DWIE FORMY:

1. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DOROSŁYCH

 • celem jest nabycie kwalifikacji umożliwiających przystąpienie  do egzaminu kwalifikacyjnego (uzyskanie tytułu zawodowego lub zdanie egzaminu czeladniczego);
 • czas trwania: od 12 do 18 miesięcy;
 • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: egzamin przeprowadzony przez komisję powołaną przez kuratora oświaty lub izbę rzemieślniczą.

2. PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH

 • celem jest zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności  niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych;
 • czas trwania: od 3 do 6 miesięcy;
 • potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: egzamin sprawdzający przeprowadzony przez komisję powołaną przez kuratora oświaty lub przez instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych,

przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

I. UCZESTNIK PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH?

Na przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania kwalifikacji    lub umiejętności zawodowych mogą zostać skierowane na swój wniosek   ub na wniosek specjalisty ds. rozwoju zawodowego osoby bezrobotne i osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 1. osoby bezrobotne do 25 roku życia;
 2. osoby długotrwale bezrobotne; po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 3.  osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia;
 4. osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 5. osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko                  do 18 roku życia;
 6. osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia;

7. osoby bezrobotne niepełnosprawne oraz poszukujące pracy:

1. otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

2. uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach   o pomocy społecznej,

3.  żołnierze rezerwy,

4.  pobierające rentę szkoleniową,

5. pobierające świadczenie szkoleniowe, przyznawane przez pracodawcę   na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy  lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach,   w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

2. WARUNKI REALIZACJI:

 • realizacja według programu opracowanego przez pracodawcę;

Program zawiera w szczególności: czas trwania, nazwę zawodu, wykaz zadań przewidzianych do realizacji u pracodawcy, wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, wymagania wstępne, plan nauczania (z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej), wykaz literatury, sposób sprawdzania efektów;

 • odbywa się pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę;
 • wymiar czasu nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie                 i 40 godzin zegarowych tygodniowo (z wyłączeniem niedziel i świąt oraz pracy w porze nocnej, chyba że charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej);
 • nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje 80% czasu i jest realizowane u pracodawcy;
 • wiedza teoretyczna – do 20%, u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej wskazanej przez urząd;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz egzaminów potwierdzających zdobyte kwalifikacje przez uczestnikówfinansuje Powiatowy Urząd Pracy.

3. PRZYSŁUGUJĄCE ŚWIADCZENIA:

 • uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku. WAŻNE!!! za okres pobierania stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne;
 • stypendium jest przyznawane tylko osobom, którym w okresie trwania programu nie przysługuje z tego tytułu inne stypendium, dieta lub inne świadczenie pieniężne w wysokości równej lub większej niż stypendium finansowanemu z Funduszu Pracy;
 • w okresie pobierania stypendium zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje;
 • refundacja kosztów dojazdu w przypadku odbywania przygotowania zawodowego dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania. Podstawą refundacji jest przedstawienie zakupionego wcześniej biletu miesięcznego PKS lub PKP (II klasy). W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość refundowania kosztów dojazdu własnym samochodem do wysokości ceny biletu miesięcznego na tej trasie;

4. DNI WOLNE:

 • uczestnikowi przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych uczestnictwa w programie (za ostatni miesiąc dni wolne przysługują przed upływem terminu zakończenia programu), za dni wolne przysługuje stypendium.

5. PRZERWANIE PROGRAMU:

 • z przyczyn leżących po stronie pracodawcy: uczestnik otrzymuje skierowanie do innego pracodawcy, w celu umożliwienia mu ukończenia programu;
 • w przypadku przerwania programu z winy uczestnika (lub nie przystąpienia do egzaminu):
 1. zwrot kosztów poniesionych przez PUP;
 1. utrata statusu osoby bezrobotnej;
 1. rejestracja osoby bezrobotnej po przerwaniu programu może nastąpić           nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH:

Uczestnik programu obowiązany jest do:

 • udziału w zajęciach przewidzianych programem;
 • stosowania się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
 • stosowania się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących                  w instytucji szkoleniowej;
 • przystąpienia do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych na zakończenie przygotowania zawodowego dorosłych;
 • oceny przebiegu programu;
 • przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy po zakończeniu programu dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

II. PRACODAWCA

1. WNIOSEK:

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek zawierający w szczególności:

 1. dane pracodawcy: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentacji;
 2. liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych,                ze wskazaniem nazw zawodów, kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, których przygotowanie zawodowe dotyczy oraz formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;
 3. informację o programie, według którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych;
 4. imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę;
 5. wymagania dotyczące wykształcenia, predyspozycji psychofizycznych               i zdrowotnych uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
 6. informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidzianej programem przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;
 7. wskazanie instytucji egzaminujących, w których może być przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;
 8. wykaz wydatków, które ponosił będzie pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

Urząd pracy w terminie miesiąca od otrzymania wniosku pracodawcy informuje go o sposobie rozpatrzenia wniosku.

2. UMOWA:

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy pomiędzy:

 • urzędem pracy i pracodawcą,

lub

 • urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

3. OBOWIĄZKI PRACODAWCY:

Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych:

 1. zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz   z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 2. realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację programu;
 3. zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 4. zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym  dla pracowników;
 5. przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;
 6. przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 7. zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 8. niezwłocznie informuje powiatowy urząd pracy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 9. dostarcza powiatowemu urzędowi pracy w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
 10. umożliwia powiatowemu urzędowi pracy wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.

4. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najmniej:

 • wykształcenia średniego;
 • 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;
 • rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

5. PRZYSŁUGUJĄCE ŚWIADCZENIA:

Pracodawcy na jego wniosek przysługuje:

 • refundacja określonych w umowie wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, za każdego uczestnika;
 • jednorazowa premia po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przez skierowanego bezrobotnego i zdaniu przez niego egzaminu. Premia wypłacana jest w wysokości 400 zł. za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych.

Refundacja i premia stanowią pomoc de minimis.

III. INSTYTUCJA SZKOLENIOWA

1. WARUNKI REALIZACJI DLA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ:

Instytucja szkoleniowa musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy i złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy ofertę szkoleniową;

Wyłonienie instytucji następuje zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia przy konkurencyjnej cenie;

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej mogą uwzględniać:

 • zakres i jakość oferowanych programów szkoleń;
 • kwalifikacje kadry dydaktycznej;
 • dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt   i pomoce dydaktyczne do potrzeb kształcenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
 • nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia;
 • metody sprawdzenia efektów kształcenia;
 • kwotę należności dla instytucji szkoleniowej;
 • posiadanie przez instytucję szkoleniową akredytacji kuratora oświaty  na kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych;
 • posiadanie przez instytucję szkoleniową wdrożonego systemu zapewnienia jakości w usługach szkoleniowych, w szczególności opartych na normie ISO 9001:2008.

2. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ:

Instytucja szkoleniowa:

 • realizuje zajęcia zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • informuje powiatowy urząd pracy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • dostarcza do powiatowego urzędu pracy w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności na zajęciach, podpisywane przez uczestników;
 • wydaje uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenie zawierające zakres zrealizowanych zajęć przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • dostarcza do powiatowego urzędu pracy i pracodawcy kopię  ww. zaświadczenia.

Standardy kwalifikacji zawodowych dla 253 zawodów z różnych   obszarów oraz dokumentacje modułowych programów szkoleń  zawodowych rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej dostępne są w internetowej bazie danych pod adresem: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

W ramach projektu „Przygotowanie innowacyjnych programów dokształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich przez Departament Kształcenia Zawodowego                i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej opracowano:

 • 104 modułowe programy do kształcenia zawodowego (dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego),
 • 3.438 pakietów edukacyjnych do 185 zawodów. Pakiety edukacyjne stanowią obudowę dydaktyczną programów jednostek modułowych wyodrębnionych w modułowych programach nauczania. Każdy pakiet składa się z poradnika dla ucznia i poradnika dla nauczyciela.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej udostępnił elektroniczne wersje modułowych programów i pakietów edukacyjnych    na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl w zakładce „Programy modułowe i pakiety edukacyjne”. Stąd można je pobierać nieodpłatnie. Wymagane jest jedynie wypełnienie i odesłanie do KOWEZiU ankiety Beneficjenta Ostatecznego PEFS. Ankieta pełni rolę informacji na temat ostatecznych beneficjentów projektu i służy wyłącznie celom statystycznym.   Jej wypełnienie nie zobowiązuje do wdrażania programu.

Wytworzył:
Joanna Wiktorska
(2013-10-08)
Udostępnił:
Justyna Głuszczak
(2013-10-08 11:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Głuszczak
(2013-10-08 11:32:28)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X