☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

Czwartek 23.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia

ZASADY KORZYSTANIA

I FINANSOWANIA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH

PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE

 

Podstawa prawna: art. 40, art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z pózn. zm.), rozporządzenie MPIPS z dnia 02 marca 2007r w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. z dnia 16 marca 2007r. Nr 47, poz. 315), art.11, art.38, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Choszcznie inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób wymienionych w art. 43 ust.1 pkt 1-8 zwanych poszukującymi pracy i osób wymienionych w art. 43 ust. 3 w celu podniesienia   ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:
  1. braku kwalifikacji zawodowych;
  2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Osobą poszukującą pracy jest osoba, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
  w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach             o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, a także pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, które zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP w Choszcznie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym ze szkoleń.
 1. Szkolenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby :
  1.  bezrobotne – finansowane są ze środków Funduszu Pracy,
  2. poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 1. Koszty szkoleń bezrobotnych i innych osób uprawnionych nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedna osobę w okresie kolejnych trzech lat. 
 1. SZKOLENIA GRUPOWE
 1. Plany szkoleń przewidziane do realizacji w danym roku kalendarzowym opracowywane są przez PUP w Choszcznie z wykorzystaniem informacji uzyskanych między innymi z:
  1. badań potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych,
  2. potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników urzędu pracy   w szczególności pośredników pracy, doradców zawodowych i liderów klubu pracy,
  3. efektywności z wcześniej zorganizowanych szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie,
  4. zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych, o ile takie zgłoszenia wpłyną do PUP,
  5. zgłoszeń z ośrodków pomocy społecznej, oraz centrów integracji zawodowej oraz innych partnerów rynku pracy, o ile takie zgłoszenia wpłyną do PUP,
  6. listy zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
 1. Plany szkoleń wymagają akceptacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie, który działa z upoważnienia Starosty Choszczeńskiego.
 1. Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o skierowanie  na szkolenie grupowe poprzez zgłoszenie  swoich potrzeb szkoleniowych do specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, pośredników pracy lub doradcy zawodowego. Zgłaszane kierunki szkoleń są zapisywane na elektronicznych   formularzach pn.„karta kandydata na szkolenie”, na których ds. rozwoju zawodowego potwierdza celowość przeszkolenia. Natomiast jeżeli istnieje taka konieczność - doradca zawodowy określa predyspozycje do wykonywania zawodu uzyskanego w wyniku szkolenia lub kieruje osobę uprawnioną na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
 1. Złożenie przez osobę uprawnioną zgłoszenia na szkolenie nie jest równoznaczne   z zakwalifikowaniem na szkolenie.
 1. Kwalifikacja kandydatów na szkolenia grupowe jest uzależniona od spełniania przez nich kryteriów ustawowych i dodatkowych, związanych ze specyfiką szkolenia.
 1. Przy kwalifikowaniu na szkolenia grupowe bierze się pod uwagę m.in. poniższe kryteria:
 1. osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49 tj.:
  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  •  bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.
   1. skierowanie od doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
   2. osoby, które nie korzystały ze szkoleń finansowanych przez PUP,
   3. opinie doradcy zawodowego w przypadku szkoleń wymagających określenia predyspozycji zawodowych do udziału w szkoleniu,
   4. informacja pośrednika pracy na temat braku propozycji pracy dla osoby ubiegającej się o skierowanie na szkolenie,
   5. dodatkowo ustalane są kryteria doboru kandydatów na szkolenia, w zależności od kierunku szkolenia i zamieszczone są w planie szkoleń oraz na tablicy ogłoszeń wraz z ogłoszeniem o naborze.
 1. SZKOLENIA (INDYWIDUALNE) WSKAZANE PRZEZ

            OSOBĘ UPRAWNIONĄ

 1. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę o której mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, tj. szkolenie w trybie indywidualnym następuje po spełnieniu przepisu w brzmieniu: „Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.
 1. Wydanie skierowania na szkolenie może nastąpić po złożeniu przez osobę wniosku (druk wewnętrzny PUP) wraz z dokumentem stanowiącym uzasadnienie celowości tego szkolenia.

Za uzasadnienie celowości Urząd uznaje dokument stanowiący uprawdopodobnienie zatrudnienia w formie:

 • oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia osobie odpowiedniej pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem wnioskowanego szkolenia (druk wewnętrzny PUP) lub
 • oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego zgodnym z kierunkiem wnioskowanego szkolenia (druk wewnętrzny PUP)
 1. Decyzje dotyczące akceptacji wniosku oraz wysokości finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione podejmuje Dyrektor PUP działający  z upoważnienia Starosty Choszczeńskiego. Wysokość finansowania uzależniona jest od rodzaju szkolenia, jego kosztów oraz czasu trwania.
 1. Rozpatrywaniu podlegają wyłącznie wnioski zawierające kompletne informacje, o których mowa w pkt 2.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Dyrektor PUP działający z upoważnienia Starosty bierze pod uwagę m.in. celowość skierowania na szkolenie i możliwości finansowe Funduszu Pracy.
 1. O sposobie rozpatrzenia wniosku o skierowanie na szkolenie wnioskodawca informowany jest na piśmie.

 

UWAGA: Wniosek o skierowanie na szkolenie należy złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, celem dokonania niezbędnych formalności.

 1. SKIEROWANIE NA SZKOLENIE W TRYBIE GRUPOWYM DO KLUBU PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
 1. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy polegają na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu                   i podejmowaniu zatrudnienia w szczególności dla osób, które:
  • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
  • utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
  • chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy poprzedza rozmowa wstępna lub porada indywidualna, w wyniku której doradca zawodowy wydaje opinię o celowości uczestniczenia bezrobotnego lub poszukującego pracy w szkoleniu.
 1. Starosta kieruje bezrobotnego lub poszukującego pracy na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy nie częściej niż raz na dwa lata.
 1. SZKOLENIA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
 1. Osoba poszukująca pracy, która:
  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
   w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach
   o pomocy społecznej,
  5. jest żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę szkoleniową,
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy,
  8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

korzysta ze szkoleń grupowych i indywidualnych na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardach usług rynku pracy z zastrzeżeniem, iż w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

 1. Osoby wymienione w art. 43 ust 3 tj. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz standardach usług rynku pracy.
 1. Przepisy rozdziału II, III i IV stosuje się odpowiednio do ust 1 i 2.
 1. Pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie Pracy, którzy udokumentują, iż warunkiem koniecznym do utrzymania obecnego zatrudnienia jest ukończenie szkolenia, mogą złożyć wniosek (druk wewnętrzny PUP) o sfinansowanie ww. kosztów.

Do wniosku należy załączyć:

uzasadnienie celowości ubiegania się o sfinansowanie szkolenia w postaci zaświadczenia od obecnego pracodawcy zawierające informacje, iż podniesienie lub zmiana kwalifikacji potwierdzona ukończeniem szkolenia jest konieczna w celu utrzymania zatrudnienia na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia (druk wewnętrzny PUP)

UWAGA: Wniosek o skierowanie na szkolenie należy złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, celem dokonania niezbędnych formalności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie. umożliwia osobie bezrobotnej lub innej osobie uprawnionej zapoznanie się z obowiązującymi zasadami i możliwościami ubiegania się o skierowanie na szkolenie.
 1. Zasady obowiązują od dnia 01.02.2009 r.
 1. OBOWIAZKI WNIOSKODAWCY, KTÓREGO SKIEROWANO   NA SZKOLENIE

Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wymieniona w art. 43 ust.1 pkt 1-8, którą urząd skierował na szkolenie zobowiązana jest do:

 • zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonych terminach,
 • podjęcia i ukończenia szkolenia w planowanym terminie,
 • udokumentowania ukończenia szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty uzyskania uprawnień,
 • podjęcia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej,
 • zawiadomienia PUP o podjęciu pracy poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego podjęcie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w terminie               7 dni od dnia zatrudnienia,
 • pisemnego informowania Powiatowego Urzędu Pracy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na skierowanie i sfinansowanie kosztów szkolenia.
Wytworzył:
Joanna Wiktorska
(2013-10-08)
Udostępnił:
Justyna Głuszczak
(2013-10-08 11:19:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Głuszczak
(2013-10-08 11:25:40)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X